Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Cách tránh gửi thư đến các địa chỉ email không hợp lệ hoặc không tồn tại | Giải pháp Bitrix24

Khách hàng của bạn có thể không nhận được email do những lý do khác nhau. Một trong những lý do phổ biến nhất là địa chỉ email do khách hàng của bạn cung cấp không tồn tại hoặc không hợp lệ. Những email như vậy được coi là “lỗi”.

Nếu bạn có quá nhiều “lỗi”, giới hạn gửi mail hàng ngày sẽ không được tăng lên.

Đọc thêm về giới hạn email gửi đi trong bài viết – Giới hạn email gửi đi.

Cách tránh tình trạng “lỗi”

Đảm bảo rằng trạng thái “lỗi” không phải do lỗi máy chủ thư.

Ví dụ: bạn đã tạo một chiến dịch email. Trong thống kê chiến dịch, bạn thấy rằng một số email có trạng thái “lỗi”. Vì nó ảnh hưởng đến giới hạn hàng ngày của bạn, bạn cần lấy danh sách địa chỉ email của người nhận có trạng thái “lỗi” và thêm các địa chỉ email như vậy vào loại trừ khi tạo chiến dịch email tiếp theo của bạn.

Nhấp vào số lượng “lỗi” trong phần thống kê chiến dịch.

Nhấp vào nút bánh răng cưa > Xuất dữ liệu để có danh sách người nhận có trạng thái “lỗi”.

Mở tệp và sao chép danh sách địa chỉ email.

Có hai tùy chọn để thêm các địa chỉ email này vào loại trừ:

1) Thêm địa chỉ email vào Blacklist

Chọn CRM Marketing > Black List > Add to list > dán địa chỉ email > nhấp import

2) Tạo một phân đoạn đặc biệt

How to avoid sending messages to invalid or non-existent email addresses

Andrey Glushkov

 Author: Andrey Glushkov

Emails may be not received by your clients due to different reasons. One of the most popular reasons is that an email address provided by your client doesn’t exist or is invalid. Such emails are considered to be “errors”.

If you have too many “errors”, the daily limit will not be increased.Read more about the limit on outgoing emails in the article – Limit on outgoing emails.

How to avoid getting “error” status

Make sure that the “error” status is not caused by a mail server error.

For example, you have created an email campaign. In campaign statistics, you see that some of the emails have an “error” status. As it affects your daily limit, you need to get a list of the recipients’ email addresses with “error” status and add such email addresses to exclusions when creating your next email campaign.

Click on the number of “errors” in the campaign statistics section.

Click the cogwheel button > Export data to get a list of recipients with “error” status.

Open the file and copy the list of email addresses.

There are two options to add these email addresses to exclusions:

1) Add email addresses to the Black List

Click CRM Marketing > Black List > Add to list > paste the email addresses > click Import.

2) Create a special segment

Chọn CRM Marketing > Segments > Create Segment > nhấp nút import trên Custom recipient list.

Dán danh sách địa chỉ email và nhấp vào Import.

Lưu phân khúc mới.

Khi tạo một chiến dịch email mới, hãy nhấp vào Exclusions > Select segment.

Chọn phân đoạn đã tạo và nhấp vào Save.

Bất kể bạn đã chọn tùy chọn nào, thư sẽ không được gửi đến các địa chỉ email được chỉ định trong danh sách loại trừ hoặc danh sách đen và bạn sẽ không nhận được trạng thái “lỗi” từ những người nhận này lần thứ hai.

Nguồn: Bitrix24