Quận 3, TP HCM
(+84) 764 401 420

Call Free

dung.phan@ruaxanh.net

Email Us

Mon-Sat 9:00-12.00

Sunday Closed

Giới hạn đối với các email gửi đi

Trong Bitrix24, có giới hạn về số lượng email gửi đi mỗi tháng. Giới hạn hàng tháng đối với email gửi đi được xác định bởi gói Bitrix24 của bạn. Vui lòng tham khảo trang giá để biết thêm chi tiết.

Xin lưu ý rằng giới hạn đề cập đến bất kỳ email nào được gửi từ cổng thông tin – lời mời đến người dùng khác, email khôi phục mật khẩu hoặc chiến dịch email.

Có thể dễ dàng vượt quá giới hạn trong trường hợp các chiến dịch CRM Marketing đang hoạt động. Nếu vậy, ngay cả việc gửi email dịch vụ cũng sẽ bị dừng.

Trong Bitrix24, có một giới hạn có thể tùy chỉnh bên trong – phần trăm số lượng email có thể được sử dụng cho CRM Marketing. Ngay cả trong trường hợp các chiến dịch email đang hoạt động, giới hạn hệ thống sẽ không bị vượt quá.

Cách hoạt động

Thông tin về giới hạn có thể tùy chỉnh bên trong có sẵn trên trang CRM Marketing > Settings. Trên trang này, bạn cũng có thể xem số lượng email đã gửi và đánh giá tình hình hiện tại.

Theo mặc định, giới hạn có thể tùy chỉnh bên trong bằng 90%. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi giới hạn bất kỳ lúc nào và thậm chí đặt nó bằng 100%.

Đây là một ví dụ. Giả sử tài khoản của bạn có giới hạn gửi 5.000 email mỗi tháng. Theo mặc định, CRM Marketing sẽ chỉ có thể gửi 4.750 email. Số dư sẽ là khoản dự trữ để gửi bất kỳ email nào khác.

Nếu bạn gần vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo khi tạo chiến dịch email.

Cách tăng giới hạn hàng ngày

Ví dụ: giới hạn hàng ngày của bạn là 1.000 email. Nhưng giới hạn hàng tháng của bạn là 1.000.000 email (1.000.000 / 30 = 33.333).

Để tăng giới hạn hàng ngày, bạn cần tạo một chiến dịch với 1500 email. 1000 email sẽ được gửi, 500 email sẽ được thêm vào hàng đợi. Giới hạn sẽ được tăng vào ngày hôm sau và 500 email này sẽ được gửi. Vì vậy, để tăng giới hạn hàng ngày, bạn cần phải vượt quá giới hạn hiện tại.

Nếu có quá nhiều báo cáo spam, giới hạn hàng ngày của bạn có thể không tăng hoặc thậm chí có thể giảm xuống.

Nguồn: Bitrix24